Ống & Thoát nước

Vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước là những yếu tố thiết yếu cơ bản và cần sự quan tâm chú ý đúng đắn để tránh các tình huống không đảm bảo vệ sinh môi trường và nặng mùi.

Sự thiếu vắng của các người thợ có trình độ càng làm cho việc tính toán thiết kế các hệ thống này đúng đắn ngay từ đầu trở nên vô cùng quan trọng.

  • Cung cấp nước & Bồn chứa
  • Xử lý nước
  • Hệ thống làm nóng nước
  • Hệ thống nước lạnh
  • Hệ thống nước nóng
  • Thiết bị vệ sinh
  • Thoát nước mưa
  • Hệ thống nước thải