Công nghệ thông tin

Chúng tôi thường cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT cố định trong cùng gói dịch vụ cơ bản M&E.

Các mô tả chi tiết kỹ thuật và mua hàng của hạ tầng CNTT động (viễn thông và dữ liệu) được cung cấp như là một dịch vụ tư vấn chuyên biệt.

Thông thường đây sẽ là điều mà một khách sạn mong tìm được sự hỗ trợ trong quá trình mua hàng là các thiết bị CNTT.