EDGE

EDGE là một hệ thống chứng nhận công trình xanh cho các thị trường mới nổi được tạo ra bởi IFC, là một thành viên của World Bank Group. Hệ thống EDGE không những cho phép đội ngũ thiết kế nhanh chóng và dễ dàng lựa chọn các hệ thống và giải pháp mà còn xem được ngay các tác động về môi trường và hiệu quả tài chính của dự án.