FV HOSPITAL NUCLEAR BUILDING
FV HOSPITAL NUCLEAR BUILDING
Mở rộng khoa khám bệnh hiện hữu
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 2.400m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
TROPICAL MEDICAL CENTRE
TROPICAL MEDICAL CENTRE
Mở rộng tầng mái bao gồm văn phòng, phòng hội thảo và khu café
Thiết kế, đấu thầu & giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: 1.320m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
PEDIATRIC BUILDING
PEDIATRIC BUILDING
Tòa nhà khoa nhi Bệnh viện Đa Khoa Huế
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: TBC
Huế, Việt Nam
CARDIOVASCULAR BUILDING
CARDIOVASCULAR BUILDING
Tòa nhà khoa tim mạch 200 giường Bệnh viện Đa Khoa Huế
Thiết kế, đấu thầu và quản lý chi phí Cơ Điện
GFA/CFA: 9.000m²
Huế, Việt Nam
CARMEL INTERNATIONAL HOSPITAL
CARMEL INTERNATIONAL HOSPITAL
Bệnh viện quốc tế 10 tầng
Thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 29.387m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
FV Hospital Saigon South
FV Hospital Saigon South
Bệnh viện tư 190 giường theo tiêu chuẩn quốc tế 
Thiết kế, đấu thầu và giám sát Cơ Điện
GFA/CFA: TBC
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoa Lam Hospital
Hoa Lam Hospital

Bệnh viện 300 giường

Thẩm tra thiết kế Cơ Điện
GFA/CFA: 35.646m²
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam