Báo cáo

Chúng tôi hoạt động tư vấn kỹ thuật chuyên môn cho các báo cáo và giám định.

Thẩm định chi tiết, kỹ thuật phân tích giá trị, tuân thủ chuyên môn, khảo sát tiềm năng, và các báo cáo chuyên sâu.

 

  • Lập báo cáo
  • Kiểm định điện năng
  • Kiểm định nước
  • Kiểm toán
  • Thanh tra
  • Điều chỉnh lỗ
  • Hoạt động & Bảo dưỡng
  • Các nhận định khác