Đấu thầu

Quy trình đấu thầu của chúng tôi đã giúp cho khách hàng tìm được chi phí đầu tư dự án hợp lý nhất từ các nhà nhà thầu chuyên nghiệp.

Chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường xây dựng bản địa từ các đối thủ cạnh tranh, xu hướng phát triển đến chiến lược hiệu quả nhất cho từng dự án.

Khi nắm bắt được mối quan tâm của chủ đầu tư về các nhà cung cấp, Indochine Engineering sẽ hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và tích hợp toàn bộ các hạng mục mà chủ đầu tư đã thực hiện trong quá trình xây dựng.

  • Đánh giá hồ sơ thầu
  • Đấu thầu
  • Phân tích hồ sơ thầu