Dịch vụ nghe nhìn

Indochine cung cấp dịch vụ nghe nhìn như một cách tiếp cận kết hợp cả năng lực nội bộ lẫn đơn vị tư vấn con.

Chúng tôi dựa trên cơ sở hiệu năng sử dụng để ưu tiên chỉ định công nghệ phù hợp, cho phép nhiều nhà cung cấp khác nhau có thể chào giải pháp.

Cách tiếp cận này cho phép các nhà cung cấp khác nhau đề xuất thiết kế, xây dựng chào giải pháp đáp ứng tuân theo nhu cầu của khách hàng và dự án.