Lotus

Lotus là một chương trình chứng nhận thiết kế xanh, bền vững vì môi trường của Việt Nam.

Đôi khi chúng tôi thiết kế tuân thủ cả hai chuẩn LEED và Lotus cùng lúc.