Quản lý chi phí

Cấu trúc và các hệ thống xây dựng liên quan kể cả công cụ quản lý tài chính mà chúng tôi đã thiết kế, xây dựng dùng để cung cấp các tiện ích và lợi nhuận cho chủ đầu tư.

BIM và Tính bền vững là 2 giải pháp để thực hiện mục tiêu đó.

Đúc kết kinh nghiệm thị trường trong nước, áp dụng công nghệ thích hợp, thay đổi quy trình chuyển giao thị trường là yếu tố quan trọng giúp định hướng quá trình giải quyết vấn đề.

Chúng tôi hướng tới việc cung cấp chủ đầu tư những công trình chất lượng cao và bền vững.

 

  • Tính khả thi
  • Kế hoạch chi phí
  • Dự toán khối lượng