Thẩm định an ninh

Vấn đề an ninh sẽ bắt đầu bằng một bảng đánh giá an toàn an ninh từ một đơn vị điều hành toà nhà hoặc một nhà tư vấn chuyên biệt.

Làm rõ cái gì cần giám sát bảo vệ, và phạm vi giám sát cần thiết là gì.

Trường hợp lĩnh vực này không được cung cấp bởi đơn vị điều hành toà nhà hoặc khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ này như một dịch vụ chuyên biệt bên ngoài.